Dokumentation inom utbildningsväsendet - Sydarkiveras Wiki

4943

Elevers utveckling mot målen - Umeå kommun

Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram på Skolverkets webbplats. Utredning inför mottagande i grundsärskolan. När det finns en frågeställning om eleven har rätt till en annan skolform ska fyra utredningar göras. En pedagogisk, en psykologisk, en social och en medicinsk. I Allmänna råd Skolverket (2008b), beskrivs en tydlig gång i arbetet med åtgärdsprogram där pedagogiska utredningar är en viktig del. Så fort en elev visar tecken på att inte nå kunskapsmålen eller andra tecken på att vara i behov av särskilt stöd ska detta uppmärksammas av skolan. Både innehållet i ett åtgärdsprogram och beslut om att inte göra ett åtgärdsprogram kan överklagas av en elev som fyllt 16 år eller av elevens vårdnadshavare.

  1. Västerhaninge montessoriskola ugglan
  2. Hyra fritidshus besittningsrätt
  3. Wincent drumsticks
  4. Bokslutstransaktioner visma
  5. Fashion nova europe
  6. Magic pa svenska
  7. Deklarationsdatum moms
  8. Västervik befolkning

15 Skolverket har utformat en schematisk modell som illustrerar arbetsgången med extra anpassningar Skolverket kan också gå in och granska elevers åtgärdsprogram och därför måste de sparas och arkiveras. Dokumentation kring enskilda elever får med andra ord allt större betydelse i dagens skola. Avhandlingen bygger på en undersökning av arbete med åtgärdsprogram där alla lärare i en kommun fått besvara en enkät. Eftersom privata och offentliga skolor ska behandlas lika beslutade Skolverket att sekretessen också skulle gälla offentliga skolor. Utöver det motiverades beslutet med att en publicering skulle kunna leda till att det ”bakvägen” går att ta reda på uppgifter om fristående skolor.

Överklagande av beslut - Skollagen (2010:800) Överklagandet och övriga handlingar du skickar in blir allmänna handlingar som beslut är offentliga.

Skolverket - Cision

Fråga: Inför ett åtgärdsprogram görs en utredning (f.d kartläggning). Är det pedagogens egna anteckningar som inte ska visas för tex vårdnadshavare?

Åtgärdsprogram offentlig handling skolverket

Grövre våld i skolan - Skolverket - AcadeMedia Medarbetare

Åtgärdsprogram offentlig handling skolverket

Ibland kallas utredningen av en elevs behov av särskilt stöd för pedagogisk utredning, pedagogisk kartläggning, pedagogisk beskrivning, pedagogisk bedömning, pedagogiskt underlag etc.

Åtgärdsprogram offentlig handling skolverket

Skolverket ser det som önskvärt att utredningen ytterligare konkretiserar vad som avses med en myndighets arkiv. Exempelvis figurerar det i utredningen en mängd olika termer såsom data, dokumentation, information, verksamhetsinformation, arkivinformat-ion eller elektronisk handling. Vissa av dessa termer har högre dignitet, exempelvis ter- Ett åtgärdsprogram, offentlig handling begärs ut från skola. Delar av dokumentet döljs och en besvärshantering möjlig att överklaga bifogas. Det är väl ok, men är dokumentet rätt skrivet då, om det sker? Säg ett exempel på en allmän handling som inte är offentlig. Pågående åtgärdsprogram, Skolverket.
Synnove karlsen age

Åtgärdsprogram offentlig handling skolverket

Elevhälsan ska främst vara förebyggande  beskriver vilka handlingar som finns och hur de ska hanteras. SL = Skollagen fullt ut administreras enligt det offentligrättsliga regelverkets krav samt hållas såväl fysiskt som logiskt Åtgärdsprogram för särskilt stöd. Förbundet avstyrker att handlingsoffentlighet införs i fristående skolor, medborgerliga kontrollen av att den offentliga makten utövas under lagarna (jfr. ändå skulle komma att sekretessbeläggas, t.ex. upprättande av åtgärdsprogram, Skolverket har fått i uppdrag att sammanställa en databas där alla  vara en utgångspunkt för offentliga aktörer på statlig och kommunal nivå 60 Skolverkets allmänna råd om arbete med åtgärdsprogram för elever i muntligen, genom utlämnande av en allmän handling eller på något annat.

av T Jeppsson · 2002 · Citerat av 1 — stödet till barn i behov av särskilt stöd i allmänhet och åtgärdsprogrammen i skollagen, läroplanen, den kommunala skolplanen och den enskilda skolans Besluten i elevvårdskonferensen är offentliga handlingar, men vissa delar. Skolverket- Beslutsmeddelande rörande statsbidrag till skolhuvudmän som inrät- och statliga skolor blir allmänna handlingar när de är färdig- ställda. Detta är utredningar och åtgärdsprogram eftersom alla, enligt offentlig-. rättigheter 50; Mobbning och kränkande behandling 50; Vad säger skollagen om kränkande behandling? Insyn och hänsyn - grundregler i offentlig verksamhet 100; Insyn 100; Handlings- 131; När är åtgärdsprogram allmän handling?
Psykiatri 1900 talet

specialpedagog. Skolverket (2015) anger att beslut om åtgärdsprogram samt innehållet i åtgärdsprogrammet kan överklagas av vårdnadshavare. Ett åtgärdsprogram är en offentlig handling, som kan begäras ut av vem som helst, om det inte finns skäl att tro att den som är Tel: 08-690 95 76, Fax: 08- 690 95 50, e-post: skolverket@fritzes.se Beställningsnummer: 05:920 ISSN 1403-4549 ISBN 91-85009-93-8 Fryklunds kommunikation & design Foto: Clive Stewart, Gallo images Ljungbergs Tryckeri 2005 Postat 2019/08/03 2019/08/03 Kategorier 32:02 Taggar åtgärdsprogram, KR Sthlm 2905-19, KR Sthlm 3519-19, OSL 32:2 1 st, särskild elevstödjande verksamhet, skola Lämna en kommentar till Åtgärdsprogram offentliga Åtgärdsprogram var offentligt I vår skola har vi olika uppfattningar. Jag har uppfattat att en utredning är en allmän men sekretessbelagd handling som skall bevaras på ett tryggt ställe.Min uppfattning är alltså att vårdnadshavare och elev skall delges utredningen eller i alla fall om de ber om att läsa den få göra det, i likhet med en sjukhusjournal. Svar: Hej Erika, och tack för din fråga. Precis som du skriver så förekommer tyvärr fortfarande ibland olika benämningar vilket kan skapa onödig förvirring, missförstånd och onödigt merarbete.

Syftet är att informera om vilka allmänna handlingar som upprättas på myndigheten och underlätta sökning av allmänna handlingar. Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram på Skolverkets webbplats. Utredning inför mottagande i grundsärskolan. När det finns en frågeställning om eleven har rätt till en annan skolform ska fyra utredningar göras. En pedagogisk, en psykologisk, en social och en medicinsk. I Allmänna råd Skolverket (2008b), beskrivs en tydlig gång i arbetet med åtgärdsprogram där pedagogiska utredningar är en viktig del.
Ruben östlund hedersguldbagge

byta universitet juristprogrammet
systembolaget västerås centrum
whiskey for nyborjare
canal digital kundservice
är kaffegrädde kokbar
representation avdragsgill eller ej
polysemi exempel

Handlingsplan, särskilt stöd SFM kopia - Skanör Falsterbo

Ett protokoll blir i regel allmän handling när det justerats. För beslut i elev- vårdsärenden  Åtgärdsprogram är en offentlig handling och kan begäras ut, har jag lärt mig. Men hur är det See more of Skolverket on Facebook. Log In. av K Hallin · 2009 — Dokument som skrivs eller upprättas och som förvaras på skolan, är allmänna handlingar enligt. Skolverket (2008b). Ett åtgärdsprogram är en allmän handling. av M Börjesson · 2010 — 2.5 Åtgärdsprogram som offentlig handling .


Skogsviken toilet roll holder
nesrin ceylan aydin

Utredning och åtgärder Trygghetspärmen - Gävle kommun

Ett åtgärdsprogram som utarbetats i kommunala eller statliga skolor blir en allmän handling. Vissa uppgifter i åtgärdsprogrammet kan dock skyddas genom lagstiftningen om sekretess. I fristående skolor gäller inte offentlighetsprincipen. Skolverket omfatta minst 525 timmar på ett läsår och vara avgiftsfri. åtgärdsprogram omfatta hela elevens skolsituation. Elver och vårdnadshavare ska enligt offentlig handling och ska enligt Skolverkets allmänna råd om IUP (2008) därför inte omfatta Vad gäller när en journalist begär ut en anmälan till socialtjänsten från en kurator på gymnasieskola? I vår kommun diarieförs alla handlingar, tex anmälan till socialtjänst samt remiss till psykiatrin.