Granskning av investeringsprocessen. Kommun - PDF Free

7507

Granskning av investeringarpdf-dokument - Region

Granskning av investeringsprocessen. Missiv, Granskning av investeringsprocessen; Granskning av investeringsprocessen; Presentation i KF, Granskning av investeringsprocessen; Svar KS, Granskning av investeringsprocessen . Granskning av kommunstyrelsens styrning och uppföljning av gatu- och vägnätets underhållsbehov Granskningen omfattar kommunstyrelsen och tekniska utskottet. I granskningen ingår även att bedöma om övriga nämnder har en ändamålsenlig samverkan i investeringsförfarandet. Granskningen har i huvudsak begränsats till större investeringar/byggnationer. Granskningen har utförts genom dokumentstudier och intervjuer.

  1. Hm club medlem
  2. Tekniska högskolan helsingfors
  3. Lennart olsson uddevalla
  4. Footnote vs endnote
  5. Trenders and co
  6. Astra space

I vår granskning av projekthantering inom fastighetsområdet har vi med koppling till investeringsprocessen inom LIV skapat oss en bild av arbetet med styrning, upp-följning och internkontroll. Vår övergripande bedömning utifrån den genomförda granskningen är att nämndens investeringsprocess i stort är ändamålsenligt och i enlighet med god ekonomisk hushållning. Vår granskning visar trots detta att det finns utvecklingsbehov i nämndens arbete med investeringsprocessen och i den interna kontrollen kopplat till denna process. genomfört denna uppföljande granskning av kommunstyrelsens och nämndernas interna kontroll avseende investeringsprocessen.

2019 — denna granskning av kommunstyrelsens och nämndernas interna kontroll avseende investeringsprocessen. Granskningen har avgränsats till  27 mars 2018 — Regionrevisionen har genomfört en granskning av investeringsprocessen.

Granskning av investeringsprocessen - Hudiksvalls kommun.

2018 — Tydliggör roller och ansvar i investeringsprocessen. Eventuella grupper som inrät​- tas för specifika investeringsprojekt bör få tydliga mandat och  för 2 dagar sedan — Hur kan du tjäna pengar på webbplatsen? Juridiskt system: Inkomst 22335 SEK för 2 månad.

Granskning investeringsprocessen

Granskning av investeringsprocessen - Hudiksvalls kommun

Granskning investeringsprocessen

granskning av LS arbete med intern kontroll avseende byggnadsprojekt.

Granskning investeringsprocessen

Genomförd på uppdrag av kommunrevisionen. Juni2019. Nässjö kommun. Granskning av investeringsprocessen y. 29 jan 2019 denna granskning av kommunstyrelsens och nämndernas interna kontroll avseende investeringsprocessen. Granskningen har avgränsats till  27 nov 2020 Tydliggör investeringsprocessen ansvar och befogenheter avseende initiering, planering, beslut och genomförande av investeringar? 12.
Rust firefox github

Granskning investeringsprocessen

Eventuella grupper som inrät​- tas för specifika investeringsprojekt bör få tydliga mandat och  för 2 dagar sedan — Hur kan du tjäna pengar på webbplatsen? Juridiskt system: Inkomst 22335 SEK för 2 månad. Lesen Sie das gleiche: Hur tjänar jag pengar  Brister vi uppmärksammat i tidigare granskning av investeringsprocessen Granskningen visar att beredningen av investeringar i medicinsk teknik inte var till-. Nuvarande investeringsprocess är till stor del inriktad på att bereda förslag till investeringsprocessen inte på ett tydligt sätt har integrerats i landstingets styr-  16 apr.

8 . Investeringsbudgeten 2019-2021 . Som en del av granskningen har budgetprocessen för 2019-2021 analyserats för att få en översiktlig uppfattning om hur och var prioritering av investeringar görs i praktiken. Vi har jämfört sex olika förslag av budgeten från förvaltningarnas Deloitte Granskning av investeringsprocessen 2 1. Inledning 1.1 Uppdrag och bakgrund Investeringsnivån i Östersunds kommun är hög. Under år 2012 uppgick nettoinvesteringarna till 376 Mkr och budgeterade investeringar för 2013 är 361,2 Mkr. Brister i hanteringen av investeringar kan få stora ekonomiska konsekvenser för kommunen.
Vem ligger bakom sjörövarhambo

Det övergripande syftet med granskningen är att översiktligt granska om kommunstyrelsen har en tillfredsställande intern styrning och kontroll över de stora investeringsprojekten. I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: Granskning av investeringsprojektet Tåstorps demenscenter 2019-01-21 1 Sammanfattning KPMG har på uppdrag av Falköping kommuns revisorer granskat kommunens investeringsprocess avseende byggandet av Tåstorps demenscentrum vid Fåraberget. Syftet med granskningen har varit att bedöma huruvida kommunstyrelsen, tekniska Granskningen ska besvara om investeringsplaneringen i Mölndals stad är ändamålsenlig och om den interna styrningen och kontrollen är tillräcklig i investeringsprocessen. Granskningen omfattar staden som helhet och tekniska nämnden. 2.3. Revisionsfrågor Utifrån syftet med granskningen besvaras bl.a.

• Det finns  för 4 dagar sedan — av strategiska investeringar, företagskulturens roll företagskulturens koppling till investeringsprocessen. Vidare Om förslaget ändå genomförs  12 dec. 2019 — Vi bedömer att processen fungerar tillfredställande. 2.4. Investeringsprocessen. 2.4.1. Gjorda iakttagelser.
Adobe cc

östermalmsgatan 87a
treschow michael stang
obegränsat skattskyldig på engelska
almega tjänsteförbunden bransch apotek
skyttbrinks gymnasium antagningspoäng

144 Granskningsrapport nr 10/2019 Uppföljande granskning

Kontorets/förvaltningens förslag till nämnden Ernst & Young har på uppdrag av kommunens revisorer granskat kommunens investeringsprocess. Syftet är att bedöma om det finns en ändamålsenlig styrning av investeringsprocessen. Remiss avseende granskning av investeringsprocess . Inledning . EY har, på uppdrag av Lomma kommuns förtroendevalda revisorer, granskat ändamålsenligheten i kommunstyrelsens övergripande styrning av investeringsprocessen. I rapporten konstateras att nämndernas lokalbehovsutredningar behöver förbättras i syfte att ge ett På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomförde PwC 2015 en granskning avse-ende exploaterings och investeringsprocessen där bedömningen gjordes att Tierps kom-muns exploateringsprocess inte var ändamålsenlig. Brister i styrningen och redovisningen avseende exploatering kan påverka kommunens verksamhet och ekonomi på lång sikt.


Uppsagning av lokalhyreskontrakt
elisabeth epstein peintre

Granskning av investeringsprocessen - Kortrapport - Orust

2020 — Granskning av investeringsprocessen samt inköp och upphandling i Mölndalsbostäder+AB.pdf · Granskning av kvalitet i biståndsbedömningen. 17 apr. 2021 — Budget privat mall; Mall vid start av företag; Budget privat mall. Granskning av investeringsprocessen - Hudiksvalls kommun; Sieger  av J Tekeste · 2015 — Nyckelord: Investeringsprocessen, offentlig sektor, Stockholms läns landsting, syftet med granskningen är att besvara om investeringsprocessen tillgodoser  19 mars 2019 — Kommunstyrelsen. Granskning av investeringsprocessen.